Skip to content

东晓南JYW分享日记

游走论坛一周,发现有LY推荐JYW性价比超高,果断加LY WX帮手约一约!BZ微X基本不通过,现在好多场都是甘,都系L狼带X狼入场!
废话唔多讲,重点559,2K,90分钟!周一,三,五,9点前优惠50…其中3位超A牌729…大家睇住荷包稳吃
今次体验JS 91号!车身光滑,中下通,X得A,不算F,但都唔算瘦!FW一流(FW控强推),配合度高,卑你一种拍AV的感觉,X奴请忽略!!过整不提,95场应该有都有!但其中有咬JZ,其他地方无,新奇野!JYW就我个人而言!绝对有下次…